is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der fraude, door hem gesteld zullen wörden in Iianden zijner superieuren.

25. Ten tinde inmiddels de ingezetenen, welke accijns goederen aangegeven hebben, en wier bergplaatsen dien ten gevolge aan de visitatie en veriücatie van ééne maand onderhevig zijn, voor schade te hoeden, zal aan de zoodanige van hun, welke niet bereids door de nieuw ingevoerd wordende bijzondere 1 wetten hiertoe verpligt zijn of de gelegenheid gegeven is, op hunne schiiflelijke aanvrage en behoudens de vereischte zekerheid, wanneer hiertoe termen zijn, biljetten van vervoer of van in- en uitslag gegeven worden, waardoor de gesteldheid van hunnen voorraad op het tijdstip der aangifte en van die op den eersten Januari 182.*) zal kunnen worden opgemaakt.

26. Dezebi'jetten zullen moeten worden genomen , of voor zooveel dezelve, krachtens de nieuwe wetten, van elders komen, moaten worden vertoond ten kantore van den ontvanger, onder wiens ontvangst de te verifiëren bergplaatsen gelegen zijn, en zal deze ambtenaar de -bevoegdheid hebben , de goéderen voor den „n- of uitslag te doen vejiuëren.

I

27. Nadat de betaling of de afschrijving van den accijns, de verrekening der rrediien en de boeking der ten vervoer voorbehoudeiie onderwerpen, naar gelang der verschillende gevallen, zal hebben plaats