is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

{■N • Sd.y W.' /I van den 2isleri December 1G22 , tot regeling van. den omslag deigrondbelasting op de gebouwde en ongebouwde eigendommen, voorden jare jSjj.

i "T '' ' c;';:;c'r.' ' n la ■

Wij WILLEM, bij de gratie Gods, Kö.ung der Nederlanden, Prins van. Ouanje-Nassaui Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., ens.

Allen die deze. zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid om voor het jaar 1823 te regelen do verdeeling over de verschillende provinciën des Rijks van eene hoofdsom van f 16,028,160:00, welke volgens art. 2, § ia, der wet van 12 Julij 1821 {staatsblad n°. g) voor grondlasten op de gebouwde •en ongebouwde eigendommen moet wOrden geheven;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord j en met gemeen overleg der Stuten-Generaal,