is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD

van

Ï1ET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

. 56.) j/yET van den 2^sten December f822, op de invoering der belastingen van het gemaal en liet geslagt, vastgesteld bij de wet van den i 2den Juli] 1821 (staatsblad n°- 9,) en nader bepaald bij de speciale wetten van den 21 sten Augustus t8e>2 (staatsblad n°. 36), en van den 2den Augustus 1822 (staatsblad nQ. ■jt) , mitsgaders op de regtspleging en vervólging in materie van belastingen.

W ij WILLEM, bij de gratie Gods, Koning »er Nederlanden, Prins van Oranje - Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Allen die deze zuilen zien of hooren lezen, salut ! doen te weten:

Al/,00 Wij in overweging genomen hebben de noodzakelijkheid om, betrekkelijk de geregelde invoering

A