is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder zal worden uitgegeven, len gevolge van de wet van den 26sten Augustus 1822 (staatsblad n°. 4oy\

c. De inkomsten der domeinen aan Onzen beminden Zoon, Prins Frederik der Nederlanden , overgedragen bij de wet van den 25sten Mei 1816 (staatsblad , n°. 25).

d. De loterijen.

e. De opbrengst van de te verkoopen goederen, buitengewone inkomsten, en alle andere toevallige baten. %

f Vijftien en een halve opeen!en op al de directe belastingen , indirecte belastingen en accijnsen, waarvan de heffing bij de wet van den i2den Julij 1821 is bepaald: zullendedeze 15f opcenten vervangen worden , wat het patentregt betreft, door een zesde van het patentregt en van het binnenlandsch tonnegeld , op den tegenwoordigen voet geheven wordende, zoo lang de tegenwoordige wet op de palenten niet zal zijn herzien of gewijzigd, en wat aanbelangt de indirecte belastingen , door een zesde van de registratie- , zegel- , griffie- en hypotheek- , mitsgaders successie-regten, op den tegenwoordigen voet geheven wordende, zoo lang geene veranderingen ia de voor die regten bestaande wellen zullen zijn gemaakt.

A 2