is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allen opzigte een gewoon gedeelte derzelve schuld zal uitmaken.

11. Het voorz. crediet van ƒ68,000,000 werkelijke rentegevende schuld aan het amortisatie - syndicaat toegestaan wordende, alléén om daarmede te voldoen aan de verpligting in art. 9 vermeld , zal hetzelve alle half jaren van dat kapitaal niet meerderï vermogen te gelde te maken , dan noodig is om aantevullen het verschil lusschen de half-jarige betalingen , die het amortisatie-syndicaat aan de schatkist moet doen en het bedrag der renten op hetzelve kapitaal of het restant van dien telken half jare te verschijnen j -van de noodzakelijkheid van deze te geldemaking zal liet syndicaat, telkens op den isten Mei en November van elk jaar , aan Ons doen blijken.

12. Tot vinding van de sommen benoodigd, zoo om de verschuldigde renten van het voorz. kapitaal van ƒ 68,000,000 te voldoen , als om successivelijk wederom een gelijk kapitaal te kunnen inkoopen en vernietigen, zal jaarlijks, te beginnen met het jaar 1823, aan het amortisatie- syndicaat worden verstrekt eene somme van f 2,o4o,ooo , met dien verstande, dat al hetgeen Van voorsz. som van f 2,o4o,ooo zal komen over te schieten, na afbetaling d?r verschuldigde renten, dadelijk zal worden besteed tot inkoop van werkelijke schuld, welke ingekochte schuld telkens vernietigd zal worden op den eersten Januari van het volgend jaar.