is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van schuld zal worden bestemd; die inkoop zal successivelijk en zoo veel mogelijk in gelijke hoeveelheden geschieden, zoodanig dat in ieder kwartaal een vierde gedeelte der tot inkoop bestemde som besteed worde.

44. Bij de bijzondere tienjarige overweging der schuld, zal door eene wet worden bepaald , of, en in hoe verre in de inkomsten , die aan het amortisatiesyndicaat aangewezen zijn ,. eenige verandering zal plaats hebben; de alsdan aan het amortisatie-syndicaat aantewijzen inkomsten zullen wederom voor een tienjarig tijdvak worden vastgesteld, en een deel der tienjarige begrooting uitmaken.

45. Gelijktijdig zal door eene wet bepaald worden, of, en zoo ja, hoeveel van de ingekochte schuld zal worden vernietigd, terwijl het amortisatie-syndicaat , ton opzigte van dat gedeelte, hetwelk niet zal worden vernietigd, gelijke regten zal behouden, als alle overige schuldeischers van het Rijk.

De renten, welke het amortisatie-syndicaat daarvan genieten zal, zullen tot nieuwen inkoop van schuld worden gebezigd.

/

46. Jaarlijks zal er eene zamenroeping plaats hebben van al de leden van het amortisatie-syndicaat, even als voor het syndicaat der Nederlanden,. ingevolge de wet van n November i8i5, is geschied.

In deze vergadering zal de rekening voorgelegd