is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1822, 01-01-1822

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en voorloopig gesloten , alsmede de som bepaald worden, die in Let volgend jaar tot inkoop van schuld zoude kunnen worden gebruikt.

47. Van den afloop dezer algemeene vergadering , zal door het amortisatie - syndicaat aan Ons berigt worden gegeven, met overlegging der voorloopig afgeslotene rekening.

^ 48. De rekening van het amortisatie-syndicaat zal door Ons , met oplegging van geheimhouding , woruen gesteld m handen van eene Commissie van zeven personen, zamengesteld , zoo als ten aanzien van de rekening der amortisatie-kas, bij de wet van 12 Januari 1816, is bepaald, uit de eventuele voorzitters der beide kamers van de Staten-Generaal, twee leden van den Raad van State, en drie leden van de Algemeene Rekenkamer, alle vijf telkens door Ons te benoemen; - zullende die rekening vervolgens dooide drie laatstgenoemden , naar aanleiding van art. 19 der bij de wet van 21 Juni 1820 (.taaisblad, n°. i5), gearresteerde instructie voor de Algemeene Rekenkamer, worden opgenomen en gesloten.

49. Te beginnen met het jaar 1829,en vervolgens alle t.en jaren, zal aan de Staten-Generaal opening gegeven worden van den staat van het amortisatiesyndicaat, die vervolgens algemeen gemaakt en voor een ieder verkrijgbaar gesteld zal worden.