is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST

SER.

WETTEN EN BESLUITEN,

VERVAT IN HE.T STAATSBLAD VAN HET

KONIXGRUK oun NEDERLANDEN,

Ï823.

Sl°. i, BESLUIT, waarbij de insertie in het

I staatsblad wordt bevolen der Koninklijke besluiten van den ïgden Junij 1822,

11123. 17 October 1822, nu. 8 eii 4 November 1822, n°. 101...... ••• 2Jan. >8iS,

N». 3. BESLUIT , bepalende het tijdstip waarop bet gebruik der Wisse, omschreven bq het besluit van 21 October 1819 [staatsblad n°. 5i] , algemeen zal wor. den ingevoerd nl'ebr. ^

N°. 3. BESLUIT, houdende aanwijzing van 's Rijks vaartuig voorde in- en uitklaringen van schepen'langs het Vriesche gat inkomende, bestemd voor liet Groninger diep , of langs de "Vriesche ot Groninger wadden, of, in het omgekeerd geval, het Vriesche gat uitgaande , w „■

K°. 4, BESLUIT, waarbij de bepalingen van dat van den 20stcn Februarij 18 i6[staats~

blad n°. i5] , mede toepasselijk gemaakt worden op de bij het Weener Traktaat van den Sisten Mei i8i5 , ec het Kl§ctscheTrakta»t van,den 7denCh:tober 1816, aan dit Rijk yigestane landen..»,.,...... * m