is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N° . i4. WET, Iiouiiende wijzigingen cn uitbreidingen van de ordonnantie op het regt van palent, van den 2isten Mei 1819 [staatsblad n° . 34] 6 April l8a3^

No. i5. BESLUIT, waarbij verklaard wordt,

dat zekere voor het Hoog-Gerègthof te 's Gravenhage in appel hangende zaak , van J. Romme ea den Graat' van Marode Westei loo, tegen den penningmeester van het Heemraadschap van de Mark en JDintel, niet behoort tot de kennisneming van den regter, maar administrativelijk zal moeten worden afgedaan 10 „ „

ft* • 16• BESLUIT, waarbij onderscheidene gemeenten van het kanton Thienen worden afgescheiden, en aan de kantons Waveren en Geldernaken toegevoegd.. i3 „ „

Na. 17. BESLUIT, houdende vaststelling van een reglement op het bijboek der nationale werkelijks rentege\ende schuld, met den eersten Juli) i8i3 binnen Brussel te vestigen, en hetwelk met het te Amsterdam gehouden wordende grootboek der gezegde schuld, eengeheel zal uitmaken. 28 „ „

N°. 18. BESLUIT, houdende intrekking van zeker conflict van jurisdictie, opgeworpen door den Gouverneur der provincie Namen i4 Mei „

N" . 19. BESLUIT, waarbij ten behoeve van de Lands Drukkerij, het regt tot het drukken en uitgeven der choro - topograpische kaart van de noordelijke provinciën des Rijks, wordt voorbehouden • ia x „