is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESLUIT, houdende bepalingen lot faet bespoedigen der briefwisseling tusschen de Nederlanden en Groot-BritSept. ifc,5.

K , 4i. BESLUIT, houdende bepalingen nopens het doen van kollecten in de kerken of aan de huizen 2a

" yy 39

N . 4a. BESLUIT , houdende openstelling der kantoren van Espain en Adinkerke ,

voor den doorvoer van houtvlotten over de Schelde naar Frankrijk. 3ï n m

N*. 43. BESLUIT, houdende vermindering van

de vastgestelde premie op het ontdekken van eenen achtergeblevenen of voortvlugtigen loteling dér nationale

militie .p

m »

A** 44. BESLUIT , waarbij een door den Gouverneur der provincie Utrecht opgeworpen conflict, in zekere voor het Hoog Geregtshof te Gravenhage in appel hangende zaak , tusschen den Schout van Abcoude, als administrateur van denkleinen winkel-polder, ter eenre en DJJ» C' Martini , grondeigenaar ,

■wonende onder Naarden , ter andere zijde, wordt gehandhaafd. i5 Oct. „

^®. 45. BESLUIT , houdende afschaffing, met den eersten Januarij i8a4, der opcenten ten behoeve van het Amortisatiesyndicaat op de belasting op het personeel geheven wordende, en vermindering dier opcenten tot op dertien , met betrekking tot alle andere belastiogen der rcgtun. 39 * »