is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lo. Van 19 Juni 1822, n<\ 123, houdende voorschrift van het certificaat, hetwelk door de kweokelingen op de kweekscholen bij de grootö Rijks hospitalen , die in de termen der nalionak militie vallen, behoort te worden overgelegd, .ingeval zij overeenkomstig art. 26 der wet van 27 April 1820 (staatsblad n°. 11), vrijstelling van den militie-dienst verlangen.

3°. Van 17 October 1822, n°. 8, bepalende door wien moet worden afgegeven, cn op welke wijze behoort te zijn ingerigt, het certificaat, over te leggen door hen , welke overeenkomstig artikel g4, m. m. der wet van 8 Januari 1817 ( staatsblad n°. 1), vrijstelling van den militiedienst vragen, uit hoofde van den dienst eens broeders, bij Onze Koloniale troepen, of bij Onze zecmagt.

Van4November 1823, n°. 101, voorschrijvende welke bewijsstukken behooren te worden overgelegd, door hen, die de toepassing verlangen van de art. 22 en 20 der wet van 27 April 1820 (staatsblad n°. 11 ), voor zoo verre 2ij verzoeken van den militie - dienst te worden vrijgesteld , op grond van den volbragten diensttijd eens broeders, hetzij in persoon of wel door plaatsvervanging.