is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«uilen zij zich door eenen blonderen, hij authentieke acte aangestelden , gemagtigden mogen laten vertegenwoordigen,

8. De getuigen, van welke men bij de acten van den burgerlijken stand gebruik maakt, zullen daartoe door de belanghebbende personen worden gekozen, en moeten zgn manspersonen, meerderjarig en binnen het Koningrijk hunne vaste woonplaats hebbende.

9. De ambtenaren van den burgerlijken stand zullen aan de verschijnende partijen, mitsgaders aan de getuigen , de acten voorlezen , met vermelding dat aan die formaliteit is voldaan.

Iedere acte moet door den ambtenaar van den huigerlijken stand, de verschijnende partijen en de getuigen worden geteekend; zullende, wanneer een of ander der partgen of getuigen niet mogten kunnen teekenen, van do oorzaak des beletsels worden melding gemaakt.

10. De registers zullen door den ambtenaar van den burgerlijken stand op het einde van ieder jaar worden afgesloten; en zal, in de maand Januari daaraanvolgende, één der dubbelen worden overgegebragt in de archiven der gemeente, en het ander dubbel, mitsgaders het register der huwelijks - aangiften en afkondigingen, ter griffie van de arrondissements-regtbank.

)