is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overbrenging op de gnfie , natezien êu te ondeizoe— keu , eu van zijne bevinding een kort pro ces-verbaal optemakeu; zijnde hetzelve openbaar ministerie op gelijke wijze bevoeg'l , om inzage te nemen van de dubbele registers, welke bij de gemeentebesturen berusten.

TWEEDE AFDEELING.

Van de acten van geboorte.

Ty, Dj aangiften van geboorten zullen binnen due dag2n na de verlossing moeten worden gedaan aan den plaatselijken amtbtenaar van den burgeilijken stand , en in tegenwoordigheid van twee getuigen.

Dia ambtenaar zal daarvan dadelijk eene acte opmaken.

Hij is bevoegd oin te vorderen, dat bet kind aan hem worde vertoond.

18. De aangifte der geboorte van een kind zal door den vader moeten worden gedaan, of bij ontbreke van dien , door de geneesheeren , heelmeesters , vroeduieesters, vroedvrouwen of andere personen, welke bij de bevalling zijn tegenwoordig geweest; wanneer de bevalling buiten de woonstede der moeder heeft plaats gahad , zal de aangifte moeten geschieden door den persoon ten wiens huize zij bevallen is.

A 4