is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaring moeten worden gedaan door liet lioofd 1 of een der bedienden van dat gesticht.

2.). \ \ anneer een kind gedurende eene icereize geboren wordt, moet de acte van geboorte bini*»! vier - en - twintig uren door den sclieeps-kapitein of gezagvoerder op het dagregister van het schip worden ingeschreven, in tegenwoordigheid van den vader, wanneer deze aan boord is, en van twee getuigen zich op het schip bevindende.

24. In de eerste haven, welke het schip zal aandoen, wanneer die binnen het Koningrijk of deszelfs bezittingen gelegen is, znl de scheeps-kapitein of gezagvoerder verpligt zijn, om aan het departement voor de marine een uittreksel uit het dagregister van het schip, bevattende de geboorle vari het kind optezenden.

\\ anneer het vaartig in eene vreemde haven is in— geloopen, zal het hierbovenvermelde uittreksel worden toegezonden- aan den Nederlandschen Konsul, in die haven of in de naast gelegene plaats gevestigd ; zullende deze laatste verpligt zijn, om dat uittreksel aau het departement voor de marine te doen toekomen.

2j ., Het hoofd van het departement voor de marine zal dat uittreksel, door hem gelegaliseerd, opzenden aan den ambtenaar van den burgerlijken stand der vaste woonplaats van den vader des kinds, oï \an de moeder, indien de vader onbekend is.

A 5