is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2g. Wanneer er tussclien de aangevende p-rsonen geen beletsel aanwezig is, om nut elkander te kunnen in den eclit treden, zal de ambtenaar van den burgerlijken stand dadelijk de afkondigingen doen, welke bij art. 26, 27 eu 28 van den IV titel vermeld zijn.

' 00. De acten, waaruit zal moeten blijken dat de afkondigingen hebben plaats gehad , zullen in het register, volgens de orde hunner dagteekening , ingegeschreven en door den ambtenaar van deu burgerlijken stand onderteekend worden.

. Van de acten van stuiting des huwelijks , welke aan den ambtenaar van den burgerlijken stand beteekend zijn, zal op den kant der acte van afkondiging eeue korte aanteekeuing worden gesteld. Hetzelfde zal plaats hebben ten opzigte van vonnissen of acten , waarbij de stuiting wordt opgeheven.

VIERDE AFDEELING.

Van de acten van huwelijk en van echtscheiding.

?>2. Nadat bij den ambtenaar van den burgerlijken stand zal zijn afgelegd de verklaring der partijen, waarvan bij art. 54 van den IV titel gesproken wordt, zal hij in naam der wet verklaren , dat dezelve door den echt aan elkanderen verbonden zijn