is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omstandigheden in de registers geene melding worden gemaakt, en de acten van overlijden eenvoudig worden ingerigt, naar den vorm welke bij art. 3g is voorgeschreven.

43. Wanneer een sterfgeval gedurende eene zeereize heeft plaats gehad, moet de acte van overlijden binnen vier-en-twintig nren door den scheeps-kapitein of gezagvoerder, op het dagregister vin het schip worden ingeschreven, in tegenwoordigheid van'twee getuigen zich aan boord van het schip bevindende•

Een uittreksel van die acte zal aan het departement voor de marine worden toegezonden, even en in dier voege als bij art. 2i opzlgtelijk de acten van geboorte is bepaald.

Het hnofd van het departement voor de marine «al het aittreKsel van de acte van overlijden, door hem gelegaliseerd , aan den ambtenaar Van den .burgerlijken stand der bekende woonplaats van den overledenen doen toekomen. ■

4g. Er zal bij bijzondere reglementen worden bepaald, op hoedanige wijze het overigden van krijgslieden, welke te velde, in den s!ag of buiten het Koningrijk zijn gestorven, op de gewone registers van den burgerlijken stand zal worden ingeschreven.

5o. Wanneer het bewezen is, dat de sterfregisters zijn verloren geraakt, of nimmer hebben bes.taan, zal hot overlijderi zoo wel door bescheiden als dpof, getuigen kunnen worden bewezen.

B 2