is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaken aantevoeren , als geschikt njögtcn zija tot bewijs , dat haai- man de vader des kinds is.

Wanneer de ontkenning is geldig verklaard , zal door de verzoening der echtgenooten het kind geenen wettigen staat kannen verkrijgen.

6. Het kind, hetwelk drie honderd dagen na de ontbinding des huwelijks wordt geboren, is onwettig.

7. In de gevallen bij art. 2,5, 4 en 5 voorzien, zal de man de wettigheid des kinds moeten ontkennen , binnen eene maand, indien hij zich op de geboorteplaats van het kind of de omstreken van dien bevindt;

Binnen twee maanden na zijne terugkomst, indien hij afwezend was ;

Binnen twee maanden na de ontdekking van het bedrog, indien men de geboorte van het kind voor hem had verborgen gehouden.

Alle buiten regten verleden acten, inhoudende de ontkenning van denman, zijn krachteloos, zoo zij niet binnen tw«e maanden van eene regtvordering zijn achtervolgd.

Indien de man , na de ontkenning bij eene buiten regten verleden acte te hebben gedaan, komt te overlijden binnen den voorschreven termijn, zal aan zijne erfgenamen een nieuwe termijn van twee maanden geopend zijn, tep einde hunne regtsvordering aantevangen.