is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenen persoon met dien genen, Yan welken bij afstamt.

4. In de regte linie rekent men, dat er tusschen de personen zoo vele graden zijn, als er geboorten bestaan: derhalve staat, in de nederdalende linie, de zoon met betrekking tot den vader in den eersten graad; de kleinzoon in den tweeden en zoo voorts; en wederkeerig staan, in de opgaande linie, de vader en grootvader met betrekking tot den zoon en kleinzoon in den eersten of tweeden graad, en zoo vervolgens.

5. In de zijd-linie worden de graden gerekend door de geboorten , welke er zijn, eerst tusschen den eenen bloedverwant en den naasten gemeenen stamvader, en vervolgens tusschen dezen en den anderen bloedverwant.

Derhalve bestaan twee broeders eikanderen in den tweeden graad, oom en neven in den derden, volle neven in den vierden en zoo vervolgens.

6. Zwagerschap bestaat in de betrekking welke doOr •anhuwelijking geboren wordt, tusschen den een der echtgenooten en de bloedverwanten van den anderen.

Er beslaat geene zwagerschap tusschen de wederzijdsche bloedverwanten der echtgenooten.

7. De graden van zwagerschap worden op