is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van

het Burgerlijk Wetboek,

STAATSBLAD

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

Wij WILLEM, t/jr de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje - Nassau , Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz. t enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, «alut ! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens art. i65 van de grondwet « moet worden « ingevoerd een algemeen wetboek van burgerlijk « regt, van koophandel, van lijfstraffelijk regt , van de « zamenstelling der regterlijke magt en van de maft nier van procederen; "

VAX

(N • 10.) WET van den 28,ten Maart 1823, inhoudende den vijftienden titel van het Burgerlijk Wetboek.

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg van de Staten-Generaal,

A