is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*. Hg, die van eene voogdij wenscht ontslagen te worden , is, op strafl'e van niet ontvankelijk te worden verklaard, verpligt, om zich bij verzoekschrift en ten zijnen koste tot de arrondissementsregtbank te wenden, en zulks binnen den tijd van acht dagen, te rekenen van den dag zijner benoeming wanneer hij daarbij is tegenwoordig geweest, of wel van de gedane beteekening, en zal de regbank , zonder form van proces en behoudens beroep aan den hoogeren regter, de voorgedragene redenen van verschooning aannemelijk verklaren of wel verwerpen.

Niettegenstaande het aanvoeren van redenen tot verschooning, is de voogd verpligt om bij voorraad de voogdij waartenemen tot dat deswege definitivelijk zal zijn beslist.

TIENDE AFDEELING.

Van de onbevoegdheid tot, en uitsluiting en afzetting fan de voogdij.

45. Tot de voogdij zijn onbevoegd :

Minderjarigen; met uitzondering van den vader of van de moeder.

2°. De genen , die onder curatele zijn gesteld ; 5". Vrouwen, behalve de moeder;

B