is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ftfa op aanvrage van het openbaar ministerie.

De regtbank , alvorens uitspraak te doen, is in alle gevallen verpligt den voogd en den toezienden voogd te hooren, wanneer laatstgemelden niet zelve de afzetting heefd verzocht.

ïn het vonnis, waarbg de voogd wordt afgezet, zal bij tevens worden veoordeeld om rekening en verantwoording van zijn beheer aan zijnen opvolger tc doen.

ELFDE AFDEELING.

Van het toezigt van clen voogd over den persoon, des minderjarigen.

48. De voögd zal voor den persoon van den minderjarigen zorg dragen, en denzelven in alle burgerlijke handelingeu vertegenwoordigen.

De minderjarige is aan zjjuen voogd eerbied verschuldigd.

4g. Wanneer de voogd zwaarwigtige redenen van misnoegen heeft over het gedrag van den minderjarigen, zal bij diens opsluiting kunnen verzoeken met inachtneming van betgeen te dien opzigte brj den titel over de vaderlijke magt is vastgesteld.

De regtbank kan in de opsluiting niet bewilligen clan na verhoor of behoorlijke oproeping van den

B a