is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kn , welke Je minderjarige jaeïlijks zal kunnen verteercr*, gelijk mede de kos ten voor de bclieering zijner goederen 5 alies behoudens het beroep aan de arrondissements-regibank , indien de kantons-regter kh.1i niet met de meening van bet meerendeel der verschenen nabestaanden vereenigd beeft.

Bg dezelfde acte zal ook worden bepaald , of de voogd gemagtigd is om zich ia zijne beheering te bedienen van eenpn of meer bijzondere loontrekkende bewindvoerders, onder zijne verent woordelijkheid du zaken waarnemende.

55. Be voogd za}, ia legenwoprdigheid van den toezienden voegcj, in het openbaar en door eeneij bevoegden ambtenaar, met inachtneming der plaatselijke gebruiken , al de meubelen van den minderjarigen doen verkappen, met uitzondering van de zoodanige, welke met bewilliging van den kantons-regter, en jia verboor of behoorlijke oproeping van den toezienden voogd, mitsgaders van de bloedverwanten of aangehuwden van den miadei'jarigen , in natura zullen mogen bewaard blijven.

Koopmanschappen zullen door middel van makelaars en tegen den plaatselijken koers, onder de band , mogen verkocht worden,

56. de vader en moeder, voor zoo verre zij hel wettelijk vruchtgenot hebban van de goederen aan den