is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58. Indien zich onder de goederen van den minderjarigen certifikaten bevinden van de nationale schuld, zijn de voogden verpligt de overschrijving daarvan op het grootboek, ten name van den minderjarigen, te doen bewerkstelligen.

De toeziende voogd zal voor de uitvoering van dezen maatregel moeten zorg dragen, op straffe van vergoeding van kosten , schaden en interessen.

5g. De voogd zal ten behoeve van den minderjarigen geen geld mogen opnemen, noch diens onroerende goederen vervreemden of verpanden ; noch deszelfs renten , schuldvorderingen en actiën verkoopen of overdragen , zonder daartoe door de arrondissements-regtbank te zijn gemagtigd. De arrondissements-regtbank zal deze magt niet verleenen, dan uit hoofde eener volstrekte noodzakelijkheid of van een klaarblijkelijk voordeel, en na verhoor of na behoorlijke oproeping van den toezienden voogd en de bloedverwanten of aangehuwden van den minderjarigen , mitsgaders op de conclusien van het openbaar ministerie.

60. Ingeval van verkoop , zal de voogd bij zijn verzoekschrift moeten overleggen eenen staat der gelegenheid van al de goederen van den minderjarigen, met opgave van de zoodanige welke hij zoude wenschen te vervreemden.