is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is het, dat hij bij tusschenpozing het gebruik zijner verstandelijke vermogens bezit.

De minderjarige, hetzij dezelve handligting hebbe bekomen of niet, kan om dezelfde redenen worden onder curatele gesteld.

Een meerderjarig persoon kan ook , uit hoofde van verkwisting, onder curatele gesteld worden.

3. Elk bloedverwant is bevoegd, om uit hoofde Van onnoozelheid, krankzinnigheid of razernij van zijnen bloedverwant, diens curatele te verzoeken.

Ter oorzake van verkwisting, kan de curatele alleen worden verzocht door de bloedverwanten in de regte linie, en door die in de zgd-linie tot den vierden graad ingesloten.

In een en ander geval, kan de eene echtgenoot verzoeken dat de ander onder curatele worde gesteld.

4. Indien , ingeval van razernij, de curatele niet is verzocht door de personen, in het vorige artikel omschreven, is het openbaar ministerie daartoe verpligt.

Ingeval van onnoozelheid of krankzinnigheid, kan de curatele insgelijks door het openbaar ministerie worden gevorderd tegen iemand, die noch echtgenoot, noch bekende bloedverwanten binnen het Koningrijk heeft.

5, Alle verzoeken tot curatele moeten worden f A 3