is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingediend bij de regtbank van bet arrondissement der vaste woonplaats van den geen, tegen wien bet Yerzoek gerigt is.

6. De daadzaken , waaruit van de onnoozelheid, krankzinnigheid , razermij of verkwisting moet blijken , zullen bij het verzoekschrift bepaaldelijk moeten worden opgegeven , en zullen de bewijsstukken , mitsgaders eene opgave der getujgen bij het verzoekschrift moeten gevoegd worden.

7. Indien de regtbank van oordeel is dat die daadzaken genoegzaam zwaarwigtig zijn cm tot curatele te kunnen aanleiding geven, zal zij, opzigtelijk de middelen van het verzoek, de bloedverwanten of aanbehuwden moeten hooren , met uitsluiting echter \an degenen die de curatele hebben verzocht.

Nogtans zal bet aan de regtbank vrijstaan, om d<? bloedverwanten in de opgaande en nederdalende linie, mitsgaders den echtgenoot van dengenen wiens onder curatele stelling verzocht is, te hooren, zelfs in het geval dat de curatele door dezen mogt verzocht zijn.

o* De ïegtbank zal, na verhoor of behoorlijke oproeping van de personen bij bet vorige artikel aangeduid , dengenen, wiens onder curatele stelling verdocht is , moeten ondervragen; wanneer deze buiten ^PS1 zlja zich te kunnen verplaatsen , zul