is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beteekend en openbaar gemaakt worden, door dw-» aelver plaatsing in de officiële dagbladen , mitsgaders in een nieuwspapier der provincie, indien hetzelve bestaat; alles op straffe van vergoeding van kosten , schaden en interessen, zoo daartoe termen eijn.

15. De curatele of de benoeming van eenen raadsman zal aanvangen te wei-ken, te rekenen van de» dag dat het vonnis of het arrest zal zijn uitgesproken.

Alle handelingen, die daarna door den onder curatele gestelden , of zonder bijstand van den raadsman zijn Verrigt, zijn van regtswege nietig.

Nogtans behoudt degeen, die uit hoofde van verkwisting is onder curatele gesteld , het vermogen om uiterste wilsbeschikkingen te maken.

16. Alle handelingen, welke mogten hebben plaats gghad vóór het verleenen der curatele, om welke reden ook, behalve ter oorzake van verkwisting uitgesproken , zullen kunnen worden vernietigd, indien de oorzaak der curatele blijkbaar bestond, op het tijdstip waarop die handelingen verrigt zijn.

17» 3\a iemands dood kunnen de door hemveyrigte handelingen , de uiterste wilsbeschikkingen alleen uitgezonderd, op grond van onnoozelheid , krankzinnigheid of razernij niet worden bestreden, dan ingeval de curatele vóór zijn overlijden mogt zijn \er-

A 4