is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O. XVII van

?t Burgerlijk

Vetboek.

STAATSBLAD

VAN

HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN,

(N° i5.) TV et van den 2Ssten Maart 182Z, inhoudende den achttienden titel van het Burgerlijk TVetboel.

WiJ WILLEM, bij de gratie Gods, koning

PliR nederlanden , pfilns van oranje - nassau , Groot-Hertog van Luxemburg , enz., enz., enz.

Allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging gen-omen hebben, dat, volgens art. i65 van de grondwet « moet worden « ingevoerd een algemeen wetboek van burgerlijk «regt, van koophandel, van lijfstraffelijk regt, van « de zamenstelling der regterlijke magt en van de « manier van procederen; »

Zoo is het, dat Wij den Raad van State gehoord en met gemeen overleg van de Stalen-Gencraal;

A