is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welken aard, belang mogte hebben, aaide regtbank, op verzoek van den eersten die zich aanmeldt, eenen notaris benoemen, om denzelven te vertegenwoordigen.

5. De genen, die, uit krachte vah het bepaalde bij de twee vorige artikelen , penningen mogten hebben geïnd , welke aan zoodanigen afwezendent toebehooren , zijn gehouden om die penningen te storten in de kas der geregtelijke consignatien, ten einde te worden teruggegeven, hetzij aan den afwezenden, wanneer hij terugkeert, hetzij aan deszelfs erfgenamen of echtgenoot, in de gevallen, bij artikel 10, li en 13 van dezen titel voorzien.

4. Het openbaar ministerie is bijzonderlijk belast om te waken voor de belangen van zoodanige afwezenden, en zal op alle verzoeken, die dezelve betreffen, moeten worden gehoord.

TWEEDE AFDEELING.

Van afwezend verklaring.

5. Indien iemand opgehouden heeft zich op de plaats zijner vaste Woonstede te vertoonen , en men gedurende vijf jaren geene tijding van hem bekomen heeft, kunnen de belanghebbende partijen aan de arrondis-

A 2