is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoord, mits voor de zekerheid van hunne beheering

borgstellende.

Bij gebreke van borgstelling zal de afwezend verklaring beschouwd worden als vervallen, en door de regtbank, overeenkomstig de bepalingen van art. 1, in de belangen van den afwezenden worden voorzien.

11. Na het vonnis, waarbij de afwezendheid is verklaard en de provisionele in bezitstelling is uitgesproken, zal de uiterste wilbeschikking, zoo er eene bestaat, geopend worden ten verzoeke van de belanghebbende partijen of van het openbaar ministerie

bij de arrondissements-regtbank.

De benoemde erfgenamen , begiftigden, legatarissen, mitsgaders allen die op de goederen van den afwezenden, na zijn overlijden, eenig regt zouden gehad hebben, kunnen hetzelve bij voorraad uitoefenen, mits borg stellende.

12. Indien de echtgenoot, die in gemeenschap van goederen getrouwd is, verkiest om de gemeenschap te laten voortduren , kan deze het ter uitvoer leggen der provisioneel in bezitstelling , gelijk ook de provisionele uitoefening van regten, die eerst door den dood van den afwezenden zouden geboren worden, tegenhouden, en het beheer der goederen van den afwezenden, voor alle anderen op zich nemen of bghouden.