is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'l^e moutmolens ia tabel 4 § I, n°. 15, mitsgaders .de mouterijen ia tabel 5 , § I, n°. 47 vermeld, zullen voor zoo verre dezelve alleen dienen voor de fabrijk Waartoe zij behooren , en niet voor andere malen of werken , worden begrepen onder het patent der fabrijk , ten zij het patent van den moutmolen of van de mouterij, hooger mogt zijn, dan dat der fabrijk, in welk geval de fabrijk onder liet patent van den moutmolen, of van de mouterij , hetwelk het hoogste is, zal worden begrepen.

7. Van de vermindering van regten, bij art. s van de tegenwoordige wet voor alle, onder het tarief A. behoorende beroepen en bedrijven toegestaan, zullen nogtans uitgesloten zijn de inlandsche en vreemde kramers en kooplieden, bij de eerste en tweede afdeeling van tabel n°. 7 vermeld, en mitsdien deze nering- en handeldoende personen onderhevig blijven aan den maatstaf van regten bij de wet van den Sisten Mei 1819 voor hen bepaald.

8. Gelijke bepaling zal in acht genomen moeten worden ten aanzien der vreemde schaarslijpers , ketelboeters en verdere in tabel n°. 8 opgetelde personen , ais welke mede aan den maatstaf van Teglen der wet van den Mei 1819 voornoemd, onderworpen blijven.

A 4