is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wijk, trafijk, of in denzelfden polder of bepaald vaarwater tot hetzelfde einde worden gebruikt; mits echter , dat dezelve, in zoodanig geval, genoegzaam door werking, nommering of ander onderscheidingsteekenen vatbaar gemaakt worden voor omschrijving in het patent.

§ XXV.

De meling of aangifte en de dienovereenkomstig te doene aanslag voor het patent-regt zal nimmer, dan bij volle tonnen plaats hebben , zoodat de gedeelten van tonnen, voor het regt niet zullen worden berekend.

§ XXVI.

Van het patentregt zullen, met alteratie voor zoo ■verre, van lilt. M en N van art. 5 der wet op de patenten, dd. 21 Mei 1819, alleen (en Wel slechts als zoodanig) vrij zijn de eigenaars, schippers en evelvoerders of beheerders van :

a. De jagten en vaartuigen, behoorende aan de onderscheiden departementen van algemeen bestuur.

h De moddermolens, molenscliouwen en schuiten, voorts ook de brandschuiten, asch- en vuilnisschuiten, boomsluiters of wachtschuiten en dergeli)ke, m vasten dienst zijnde, en behoorende aan steden, dorpen,

dijk- of polderbesturen , heemraadschappen of andeic