is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door eene overbrenging dier kapitalen op het bijboek serolgd worden , edoch eerst bij de heropening van het grootboek op den eersten Juli daaraanvolgende in aanmerking mogen komen ; van dusdanige overgebragte rekeningen en kapitalen zal de betaling van renten met het volgende half jaar te Brussel een aanvang nemen.

Art. f.

In de maanden Jul , Augustus en September 18251 zal op gelijken voet nog bij het grootboek te Amsterdam worden voortgegaan, met het aannemen der overschrijving-biljetten hiervoren onder art. 1, omschreven, en alleen de strekking hebbende, om met dezelve rekening en kapitalen overgebragt te worden van het grootboek te Amsterdam op het bijboek te Brussel»

Art. 8.

Na het eindigen van dezen termijn kunnen daartoe de onder art. 1, vermelde overschrijvings-biljetten niet meer gebezigd worden; alle aanvragen tot het gezegde einde, na den laatsten September x8a5, zullen beschouwd worden als gewone af- en overschrijvingen , en mitsdien onderworpen zijn en blijven aan de bepalingen , vervat in het Koninklijk besluit van den 22sten December iSii (staatsblad n°. n5), hou-

A 4