is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mogten verlangen, dat voor het bedrag derzelve eene rekening op naam of kwaliteit op liet Lijboek derzelve schuld te Brussel gevestigd, worde geopend, zullen zij bij het declaratoir van inschrijving, overeenkomstig artikel 4 en 5, van het laatst aangehaalde reglement nevens zoodanige renversalen te voegen, van dat verlangen uitdrukkelijk melding moeten maken.

Bij gebreke Yan dien zal steeds eene rekening, op het grootboek te Amsterdam gevestigd, worden geopend.

Art. 16.

Tien dagen na de inlevering te Amsterdam van de zoo evengenoemde renversalen, zal door de administratie van hel bijboek te Biussel, op vertoon en tegen intrekking van het te Amsterdam voor ontvangst afgeteekend duplikaat-declaratoir van inschrijving, aan de belanghebbenden, tegen te verleenen kwitantie, kosteloos worden afgegeven hel bewijs van gedane inschrijving in het bijboek der nationale werkelijke schuld, ter voldoening aan artikel n en 12 van dat zelfde reglement.

Art. .17.

De aldus ingewisselde duplikaat-declaratoiren blijven bij de administratie van het bijboek te Brussel bewaard en nedergelegd, tot de einden, vervat in art. i5 van dat zelfde reglement en van art. 3 en 4 van het reglement op de overschrijving van iugesclü'c-