is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

autoriteiten opgedragen toezigt op liet rigtig houden der registers van den burgerlijken stand, zich niet verder behoort uittestrekken dan tot de bevoegdheid, om zich te allen tijde die registers te doen \oorleggen, ten einde zich te verzekeren, dat dezelve zijn bijgehouden , behoorlijk zijn iugerigt volgens de wet, en in duplo zijn opgesteld, en ten einde de misbruiken die zij daaromtrent mogten ontwaren, of de bedenkingen, die haar mogten voorkomen, te brengen ter kennisse van het departement, waartoe de zaak behoort;

Willende voorzien, omtrent de bedenkingen die zich , met betrekking tot eenige punten, het stuk van den burgerlijken stand betreffende , hebben opgedaan ;

Gezien art. 4g , 62 , ïox en andere van het burgerlijk wetboek , mitsgaders art. 857 van **et vvet~ boek van civile regtsvoidering;

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister van Justitie, Van den 2isleQ Maart 1^23, la. X8;

Den Raad Van State nader gehoord;

llebben besloten en besluiten:

Art. i. In al de gevallcD, waarin achtervolgens de voorschriften der wet, op den kant eener acte,, in de registers van den burgerlijken stand ingeschreven , melding moet worden gemaakt van eene andere acte , tot de ingeschrevene betrekkelijk, of wel van