is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van liet aanwezen van zoodanige suppletoire registers zal door gemelden president ol regter aanleekening worden gedaan op de eerste bladzijde van de reeds over liet loopende j;iar aangelegde registers, en zal voorts op die suppletoire registers worden gesteld bet opschrift: Bijvoegsel tot de registers van den burgerlijken stand der stad of der gemeente

over den jare

4. De ambtenaren van den burgerlijken stand zullen niet vermogen te staan over acten, welke hun zei ven, hunue vrouw, ouders of kinderen betreffen; iu die gevallen zal door den burgemeester of het hoofd der plaatselijke regering, tot het ontvangen derzeive, bij eene speciale acte , eenen anderen burgemeester, schepen, assessor en, des noods, een ander lid van den stedelijken of plaatselijken raad moeten worden benoemd.

5. Wanneer bijzondere of toevallige omstandigheden mogten verhinderen, dat de ambtenaren van den burgerlijken stand , in dier voege als bij het vorig artikel is bepaald, vervangen wierden, zal de Gouverneur der provincie een of ander notabel ingezeten der plaats, als ambtenaar van den burgerlijken stand ad hoe kunnen delegeren, ten einde, na den eed te hebben afgelegd , te staan over de acte, welke op de registers van den burgerlijken stand moet worden ingeschreven.