is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0. Dooi öen gedelegeerden, mitsgaders door de burgemeesters of andere hoofden der plaatselijke besturen , welke in die bijzondere gevallen, bij de twee voorgaande artikelen vermeld , als ambtenaren van den burgerlijken stand optreden , zal in het hoofd der acten moeten worden melding gemaakt van de redea der delegatie of van die opti'eding#

Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat, zijn belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, waarvan een afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State , tot informatie , en het welk in het staatsblad geplaatst zal worden.

Gegeven te 's Gravenhage den 8sten junj Jes jaars i3'23 , liet tiende van onze regering.

WILLEM.

Van wege den Koning, J- G. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den vijftienden Juni 1823 , De Secretaris van Staat, 3. G. DE MEY VAN STREEFKERK.