is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<len accijns, berekend raar liet oude tarief van 1832, van waarde te hooren verklaren , op grond dat Burgemeesterqn geene bevoegdheid zouden hebben gehad om, zander medewerking van den Stedelijken Raad , de verordening van den oo"ten December 1822 ujttevaardigen , en dat dezelve alzoo niet konde geacht wofden eeoige verbindende kracht te hebben 5

Qezien al de stukken cn acten tot de voorz. zaak betrekkelijk ;

D.ui Raad van State gehoord ;

In aanmerking nemende dat de acten van dagvaarding van wege do meergenoemde kooplieden in wijnen , san den penningmeester der stedelijke accijusen en belastingen gerigt, zoo wel met opzigt tot de daarin aangevoerde middelen , als ten aanzien van de genomene conclusie, eenig en alleen de strekking hebben om de wettigheid of onwettigheid der publicatie van Burgemeesteren van Amsterdam, van den 3o8tcn Decenr-» her 1822, tot een punt van beoordeeling te maken bij de regterlijke magt; dat intuschen het uitvaardigen dier publicatie, ten doel hebbende om gezaincnlijk met die van den 2ostcn bevorens , maatregelen daartestellen ter geregelde invoering van het gewijzigd, stelsel van stedelijke belastingen , met 1 Januari ïöaS, cn tot voorkoming van misbruiken bij dien overgang

A 3