is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïn aanmerking riemende dat door de verórde^ ningen achtervolgens in Frankrijk, op het stuk der in- en uitgaande regten gemaakt, de handelsbetrekkingen met dat Rijk, hoezeer door de Nederlandsche wetten begunstigd, hoe langer hoe meer zijn beperkt en moegelijk gemaakt , tot merkelijk nadeel onzer nijvere onderdanen en zonder dat de door Ons aangewende pogingen om die betrekkingen op eenen voet van wederkeerige billijkheid te regelen , eenig goed gevolg hebben gehad of eene gewenschte uitkomst beloven;

Gezien het rapport vau Onzen Minister voor het Publieke Onderwijs, de Nationale Nijverheid en de Jvolauien, van den 16 Juli 11. n°. 523;

Den Raad van State gehoord,

{lebben besloten en besluiten :

Art. 1,

Van de volgende goederen , voor zoo ver dezelve aijn van franschen oorsprong of uit Frankrijk hier te lande worden aangebragt, zal op den invoer moeten worden betaald :

AARDEWERK.

Porselein , zoo wit als geschilderd , de

100 pond f 5o. 00

Fijne aardewerken van alle soorten 4e Loopond.. - 30 ,00