is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Worden ingediend, zullen dezelve aan de rekestrantea, te hunnen koste worden teruggezonden.

11. De solliciteurs zullen in het bijzonder gehouden zijn te zorgen, dat alle aanhalingen van besluiten, wetten en reglementen, volledig, duidelijk cn naauwkeurig worden uitgedrukt; zullende, bij gebreke van dien, door Ons, te dien aanzien, zoodanig rader worden beschikt, als bevonden zul worden te bchooren; terwijl wijders zoodanig solliciteur , van wien blijken mogt dat hij zoodanige aanhaling opzettelijk zoude hebben verdraaid of vervalscht, dadelijk in zijne functien zal worden geschorst, of van dezelve ontzet, naar gelang der omstandigheden, en zijn naam door middel der nieuwspapieren bekend gemaakt.

12. De solliciteurs zullen, in de berekening van hun salaris en verschotten, zich moeten gedragen naar het natemeldene tarief:

a. Voor eene besogne met den belanghebbenden / 1.20.

b. Voor het resumeren van iederen brief, dien

zij schrijven of ontvangen - 0.60.

c. Voor iedere bladzijde van vijf-en-twintig regels , eu twaalf lettergrepen op cene regel,

van een rekest of memorie, het stellen en grosseren te samen, -.0,60.

A 5

\