is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15. De briefporten, zegels, leges en verdere uitschotten, zullen mogen worden in rekening gebragt met eene tiende verhooging.

16. De solliciteurs, welke in de berekening van hun salaris, de bovenstaande bepalingen mogten te buiten gaan, zullen niet alleen de teveel ontvangene gelden moeten terug geveu , maar ook , naar bevind van zaken , in hunne functien worden geschorst, of van dezelve ontzet; onverminderd de vervolgingen, welke, daartoe termen zijnde, overeenkomstig het lijfstraffelijk wetboek , tegen hen zouden kunnen worden aangevangen.

17. De solliciteurs zullen moeten houden een register, waarin de door hen ingediende rekesten , iu voege als volgt, zullen moeten worden opgeteekend :

a. Een volgnoinmer;

b. De dagteekening der indiening ;

c. De namen der verzoekers en het onderwerp van het verzoek woordelijk zoo als de korte inhoud waarvan door hen in dorso van het rekest gesteld is :

d. Aan welke bevoegde magt ingediend ;

e. De dagteekening van het op dat verzoek te vallen besluit;

f. Het bedrag hunner declaratien ;

en zulks tsn (in!e, ingeval van verschil, te kunnen ■'trekken tot inlichting en verantwoording.

A 4