is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/

S T A AT SBLAD

VAN

HET KONINGRIJK derNEDERLAJNDEN.

( N°. 4:0. ) BESLUIT van den S'ten September 1823, houdende bepalingen tot het bespoedigen der briefwisseling tusschen de Nederlanden en GrootBrittanje.

WIJ WILLEM bij de gratie Gods, koning

DEB NEDERLANDEN , 1'IUNS VAN' OIIANJE-NASSAU, GllOOT-HEliTOG vas LUXEMBURG, enz. , enz,, enz.

öp het rapport van Onzen Minister \au Staat, belast met de generale direetie der Ontvangsten lan den 5den dezer lilt. C. P., wegens da voorstellen door de Britsche post-administratie gedaan , en de ïeeds door d «zelve geuortiene niaatregeleu, tot bespoediging der wederzijdsehe briefwisseling tusschen de Nederlanden en Groot - Brittanje j

Iu aaumeiking nemende dat sedert eenigen tijd door het aanleggen van stoombooten en andere vaste bijzondere scheepsgelegenheden, de conimunieatien tusselien de beide Lijken sterk ieiLueni0\uldigd en gèmakkel.jk gemaakt ziju , en dal daai vau dus ter bevordaing'der briefwisseling kauworden partij getrokken j