is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebben besloten en besluite :

Art. 1, Aan alle ingezetenen van Ons Rijk, zal van wege de administratie der posterijen gelegenheid worden gegeven, om, behalve met de Koninklijke pakketbooten, ook nog dopr middel van andere bijzondere scheepsgelegenheden, met Groot-Brittanje briefwisseling te kunnen houden, mits het verlangen van zoodanige bijzondere verzending uitdrukkelijk door de afzenders op de adressen vermeld worde. Alle brieven, welke deswege geene aanwijzing bevatten , zullen met de gewone b rievenmalen naar Engeland worden verzonden.

2. De met eenig bijzonder Vaartuig te verzenderie brieven, zullen verzameld, en in een gesloten en verzegeld pakket, ter hand gesteld worden aan den schipper, die verpligt zal zijn hetzelve dadelijk na zijne aankomst in Engeland, ^aan het naastbijgelegen posLkantoor te doen afgeven.

5. Tot verzekering der uitvoering van de vorenstaande artikelen , en overeenkomstig met het bepaalde Lij art. 4 van bet gouvernements-besluit van den igden Germinal van bet ïode jaar, zal geen schip uit eenige haven van dit Rijk naar Groot-Brittanje kunnen worden uitgeklaard dan op vertoon van de, brievenmaal of van een door den directeur van het nosiknmoo.r in de zeehaven geteekend bewijs , dat c* ï^ene blieven waren mede te geven.