is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Looide dezes aangehaalde verordeningen de regterhjke inagt van de beoordeeling van alle op dat stuk, ten onregte of verkeerdelijk aangewende executien is uitgesloten , en alzoo de geschillen over het invorderen der polderlasten aan do beslissing der administrative raagten is opgedragen;

Dat eindelijk de exceptie, welke tegen de hoedanigheid en bevoegdheid van den executant is aangevoerd, de natuur der zaak niet kan veranderen, en alzoo niet ten gevolge kan hebben, dat daardoor de regterl ijke raagt kan oordeelen over eene zaak , waarin zij ration» materies onbevoegd is ,

Hebben goedgevonden en verstaan, het in deze opgeworpen conflict handhavende, te verklaren, dat da bovengemelde zaak niet behoort tot de kennisneming van den regter, maar administrativehjk moet worden afgedaan.

En zija Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat belast met de uitvoering dezes, waarvan zal worden kennis gegeven aan den Raad van State, tot informatie; zullende wijders dit Ons besluit in het staatsblad worden geplaatst, 's Gravenbage, den iS^ea October i82:>« W ILLEM.

Van wege den Koning, ï. g. de MET van itreefkïkt Uitgegeven dun drieëntwmtigsten October i8a5.

De Secretarit van Slaat, i. c. PE MKV vak STREEFKERK,