is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

itt de Noordelijke Provinciën kunnen overbrengen, tegen ontvang der nu nog gangbare waarde van dertig en zeven en twintig en een halve centen 'zen en vijf en een halven stuivers).

Deze waarde zal aan lien worden voldaan in biljet-* ten van de Kederlandsciie Bank , of wel in recepissen door den ontvanger uittegeven, ten bedrage van de aan lieui overgebragte som.

Arf. 4. De recepissen, bij bet vorig artikel vermeld y zullen, te beginnen met woensdag den 17 December cerstkomenden , tegen klinkende munt, betzij schellingen en zesthalven , voor ue «Jan gangbare waarde van 25 centen, betzij andere geldspecies, op de-» zeilde kantoren waar zij uitgegeven zijn, worden ingetrokken.

Art. 5. De bezitters van schellingen en zesthalven ter waarde van vijf duizend guldens of meerder, zullen dezelve onder eigen bewaring kunnen houden, en aan de ontvangers-generaal, of partikulier , van donderdag den 4 tot dingsdag den 16 December cers.komenden , kunnen inleveren aanvragen in duplo, met opgave der hoeveelheid, en volgens het formulier ten kantore van gezegde ontvangers te bekomen, ten tiudc die schellingen en zesthalven van wege gezegde ontvangers ten hunnen huize, op eene gesloten plaats , Worden verzegeld.'

Art. G. De verzegeling van zoodanige partijen scheiüugen en zesthalven zal, op autorisatie der ontvangers , door den vrederegter, of door eenen notaris plaats hebben; zullende de zegels te beginnen met Woensdag den 17 December aanstaanden worden geligt, de hoeveelheid schellingen en zesthalven op-