is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' genomen cn geverifieerd, mitsgaders aan de bezitters worden betaald het onderscheid in waarde, door de vermindering op 25 centen veroorzaakt.

Art 7. Op woensdag den 17 December eerstkomenden zal door de Gouverneurs der Provinciën

bij de ontvangers-generaal, endoor de burgemeesters der steden of plaatsen, bij de ontvangers-particulier worden opgenomen en geverifieerd, zoo de hoeveelheid van de schellingen en zesthalven , welke bi] ieder van die ontvangers voorhanden zijn, als de door gezegde ontvangers gehouden registers, wegens de overgenomen schellingen en zesthalven tegen •uitreiking van recepissen volgens de 5de en 4dc artikelen , en van de gedane aanvragen tot verzegeling van schellingen en zesthalven, volgens de 5de en 6de artikelen van liet tegenwoordig besluit.

Onze Minister vau Financien en Onze Minister van Staat, belast met de generale directie der Ontvangsten, zijn belast met de uitvoering van het tegenwoordig besluit, hetwelk in het staatsblad zal worden geplaatst.

Gegeven te 's Gravenhage den 22 November des jaars 1823 , en van Onze regering het tiende.

WILLEM.

Van wege den Koning , j» C, DE MEY VAN STREEFKERK.

Ui WVMi den negen en twintigen Novembe, .8»5.

De Secretaris van Staat, J, G. DE MEY VAN STREEFKERK.