is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meest geschikt zal schijnen om deze functieü waar te nemen.

De provisoren oefenen een onmiddellijk toezigt uit over het beheer der stichting, en zulks onder het bestuur van Gedeputeerde Staten, en het oppertoezigt van Onzen gemelden Minister.

4. Geene beraadslaging van de bestuurders, welke de grenzen van eenvoudig beheer overschrijdt, zal worden uitgevoerd, dan na vooraf door de provisoren, en vervolgens door de Gedeputeerde Staten te zijn goedgekeurd.

Ingeval van niet overeenstemming der gevoelens, zal Onze Minister beslissen.

5. Geene beslissing van Gedeputeerde Staten aangaande de stichtingen zal genomen worden, dan na ingewonnen advijs van provisoren, insgelijks z«dOnze Minister in alle de gevallen, waarvan de beslissing aan hem bij het tegenwoordig reglement is voo.behouden , vooraf de Gedeputeerde Staten hooien , die hem het advijs der provisoren zullen mededeelen.

6. De bestuurders zullen jaarlgks aan de provisoren eene verantwoording doen van hun beheer.

Deze verantwoording zal door de ontvangers aan de bestuurders in dubbel worden overgelegd , cn door deze laatsten, met de bewijsstukken, aan de provisoren worden gezonden, welke «a dc veyaai-

A 4