is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn ingeschreven. Dit register zal daarenboven een naauwkeurigen staat inhouden van de goederen en renten, welke aan de stichting toebehooren , als ook het jaariijksch beloop van de inkomsten van ieder derzelve, niet aanwijzing van de plaats waar de goederen en hypotheken gelegen zijn , mitsgaders van de woonplaats der schuldenaars. — De verandciingen die met de goederen, renten en inkomsten voorvallen, zullen mede in dat register worden ingeschreven.

21. De oorspronkelijke bewijzen van instelling van renten, schuld brie ven of andere actiën, zullen door de bestuurders in bewaring worden gehouden. Er zal van dezelve een uitvoerige staat of inventaris in triplo worden opgemaakt, die door de provisoren , bestuurders en ontvangers zal nagezien, voor deugdelijk verklaard en onderteekend worden. Provisoren , bestuurders en ontvangers zullen ieder één dezer staten bewaren.

22. Zoodra eene beurs zal openvallen, zullen de begevers dit bekend maken door aankondigingen in eene der voornaamste dagbladen van de provinciën , waar de belanghebbende verondersteld moeten worden te wonen.

De begevers znlltn ook daarvan kennis geven aan de regeringen van de plaatsen wier inwoners bijzonder door den stichter zijn geroepen , of waar men ver-

A 5