is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beambten van 'sflijlis admiuietratie zal moeten wor* den opgemaakt, en zulks op den eed door hem iu zijne hoedanigheid aan den lande gedaan.

4. De Ontvanger zal den in het 2de artikel vermelden staat van onïnbare posten, voorzien Van de processen-verhaal van onvermogen, opzenden aan het gemeentebestuur, hetwelk dio stukken zal onderzoeken, en daarna, met deszelfs consideratien, zal doen geworden aan den Gouverneur der provincie , welke de stukken aan de beslissing der Gedeputeerde Staten zal onderwerpen ; zullende de uitslag dier beslissing door den Gouverneur ter kcnnisse vóii het gemeentebestuur worden gebragt,

5. Het gemeentebestuur zal de door Gedeputeerde Staten geledene onïnbare posten nómiriatim brengen op eenen staat van herbelasting , dewelke ingevolge art. 55 van het meergemeld reglement van den 11^° November 1822, bij Gedeputeerde Staten gearresteerd zijnde, door den Gouverneur aan het gemeentebestuur zal worden teruggezonden, ten einde dien staat ten uitvoer te leggen ; zullende hij voorts het bedrag daarvan aan den Directeur der belastingen mede deelen en op de te doene herbelasting de noodige orders stellen.

Art. G. In a'le provinciën , distrikten of gemeenten , alwaar de adraodiatie plaats heeft, en waar, in een volgend jaar , de admodiatie mogt ophouden, zullen tot berekening van den aanslag in de te herbeiasteuc sommen over het vorige jaar dezelfde grond-