is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dcnziifden wrg, oostwaarts in, lusschcn dc bouwlar.^ den van den lieer de IVeie/is ten noorden , e« oenigo eiken hoornen en ccn dennen boschje, aan denzelven toebehoorendc, ten zuiden tot aan den grooten weg van Geistereri naar Maaahees; van daar door evengetmlden grooten weg noordwaarts op tot aan den groenen weg; van daar in eene regte lijn oostwaarts in tot aan den hoek van de weide van den heer Jan Stevens; van daar zuidwaarts in, langs ge-> zegde weide, tot aan het noorder punt van het Schaarboschje van genoemden Jan Sttvens ; vandaar tusschen gezegd boschje en het boscli van den heer d,c ïf'eichs, zuidwaarts in, tot op het uiterste zuiderpunt van gemeld schaarboschje, en eiodelqk van daar langs dat boschje tn dc weide van Jan Stevens len noorden, en de weide vnn den heer de PVeichs voornoemd ten zuiden , oostwaarts in, tot aan de Maas,.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, kollegien en ambtenaren, inu de naauwkcuïige uitvoering dc hand zullen houden.

Gegeven to 's Gravenhage den 2osten december des jaars i8i3 , en van Onze regering het elfde.

WILLE M.

Vanwege den Koning, J. (X DE MET VAN 6TRBEVIE8K, Uitgegeven den vijf-en-twintigsten December 182??.

Da Secretarie van Staat, I. O. DE JtEÏ VAX STKEEFKEKK.