is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1823, 01-01-1823

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

erlangen Onzer blijvende belangstelling in hare ondernemingen ;

Zoo is het, dat Wij , den Raad Van State gehoord en met gemeen overleg der S ta ten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze , bij uitbreiding in zoo verre van het bepaalde bij art. 88 der nog vigerende wet van 20 November 1798, Vast te stellen: dat alle gebouwen eu woningendoor de maatschappijen van weldadighèid , nieuw gesticht en tot gebruik of huisvesting van kolonisten of andere onder bestuur of toezigt der maatschappij gestelde personen verstrekkende, in Frederiksoord, de Ommerschans, Ouder Wortel of waar ter plaatsen elders ook opgerigt zijnde of zullende worden > gedurende de vijftien eerste jaren na dezelver opbouw niet in het middel der grondbelasting zullen worden aangeslagen.

Lasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departementen , autoriteiten, kollegien en ambtenaren, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's Gravenhage den 25sten december des jaavs 182a, en van Onze regering het elfde.

WILLEM Van wege den Koning,

J. G. DE MEY VAN STREEFKERK.

Uitgegeven den zeven-en-iwintigsten december 182.1, De Secretaris van Staat,

ï, G. DE MEY VAN STREEFKERK,